دکتر مصطفی نجفی

  • دکترای عمران در گرایش مدیریت ساخت

  • کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان
  • کارشناس ارزیاب خسارت بیمه مرکزی در امور مهندسی
  • مشاور امور پیمان، قراردادها و ادعا
  • محاسب و ناظر سازمان نظام مهندسی

  • مدرس صنعت و دانشگاه
  • مدرس زبان انگلیسی
  • مدیر دفتر طراحی سازمان نظام مهندسی

  • مدیرعامل گروه بیم مدلینگ
  • عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت ساخت