دکتر مصطفی نجفی

 • دکترای عمران در گرایش مدیریت ساخت

 • کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان
 • کارشناس ارزیاب خسارت بیمه مرکزی در امور مهندسی
 • مشاور امور پیمان، قراردادها و ادعا
 • محاسب و ناظر سازمان نظام مهندسی

 • مدرس صنعت و دانشگاه
 • مدرس زبان انگلیسی
 • مدیر دفتر طراحی سازمان نظام مهندسی

 • مدیرعامل گروه بیم مدلینگ
 • عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت ساخت
 • مدیر دفتر فنی و ارزیابی مدیریت شعب بانک مسکن