انواع پروانه اشتغال در صنعت ساخت

آخرین بروزرسانی: 23 اسفند 1402
انواع پروانه اشتغال در صنعت ساخت

انواع پروانه اشتغال در صنعت ساخت

مقدمه

پروانه کار مهندسی یک مجوز قانونی است که به مهندسان کمک می کند بتوانند بر حسب نوع رشته تحصیلی در صنعت مربوطه فعالیت کنند. دریافت پروانه منوط به قبولی در آزمون نظام مهندسی است. فارغ التحصیلان رشته های مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی شهرسازی، مهندسی نقشه برداری و مهندسی ترافیک می توانند بعد از طی سنوات لازم، در آزمون نظام مهندسی استان یا شهر اقامت خود شرکت کنند.

1. انواع پروانه اشتغال نظام مهندسی

الف) پروانه اشتغال به کار مهندسی

ب) پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی

2. پروانه اشتغال به کار مهندسی

 • مطابق با ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر، در هر یک از «رشته‌های اصلی» یا «رشته‌های مرتبط» می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی باتوجه‌به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.
 • مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی «پروانه اشتغال» یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را داراست.

1.2. مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی

مطابق با ماده ۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان برای صدور «پروانه اشتغال» علاوه بر دارابودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط و سابقه کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:

 • الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل ۱ سال کارآموزی یا سابقه کار.
 • ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی‌ارشد با حداقل ۲ سال کارآموزی یا سابقه کار.
 • پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل ۳ سال کارآموزی یا سابقه کار.

2.2. گواهی اشتغال به کار جهت اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی 

مطابق با ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان گواهی اشتغال به کار و تجربی عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع «قانون»، شرکت‌های ساختمانی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی «شخص حقوقی» هستند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط «نظام‌مهندسی استان» تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:

 • الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.
 • ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.
 • پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.
 • ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره «پروانه اشتغال» شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده گواهی.

3.2. فرم متقاضی پروانه اشتغال

ماده ۷-متقاضی «پروانه اشتغال» باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز است، تکمیل نموده، همراه با مدارک زیر تسلیم نماید.

 • الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده «پروانه اشتغال» محرز شود.
 • ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده ۶ این آیین‌نامه مقرر شده است.
 • پ ـ گواهی قبولی در آزمون
 • ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
 • ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور «پروانه اشتغال».
 • ج ـ مدارک عضویت «نظام‌مهندسی استان» مربوط.
 • چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای «پروانه اشتغال» تعیین و مقرر شده است.
 • ح ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به‌موجب مقررات این آیین‌نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این‌گونه مدارک الزامی باشد.

شخصی که معافیت پزشکی برای سربازی داشته باشد آیا می‌تواند پروانه دریافت کند؟
بله در جایی از مقررات و ضوابط در این مورد اشاره نشده است که در صورت داشتن بقیه شرایط معافیت سربازی مشکلی برای دریافت پروانه اشتغال به کار داشته باشند.

صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی

صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی

4.2. صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی

ماده ۸-وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای «پروانه اشتغال» و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل‌بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول، «پروانه اشتغال» مورد درخواست را صادر خواهند نمود و در صورت کافی‌نبودن مدارک، مراتب را ظرف ۱۵ روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.
تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی در استان‌هایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای «پروانه اشتغال» و مدارک مربوط را به عهده «نظام‌مهندسی استان» محول خواهد کرد. «نظام‌مهندسی استان» در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور «پروانه اشتغال» به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.

5.2. پروانه اشتغال حقیقی

ماده ۹-اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده‌اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسئولیت مشترک می‌توانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای «پروانه اشتغال» است و امتیاز آن قابل‌واگذاری نیست. اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم هستند.
دفاتر مهندسی مذکور می‌توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده «پروانه اشتغال» که عضو دفتر می‌باشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.

6.2. پروانه اشتغال حقوقی

ماده ۱۰-اشتغال حقوقی با دارابودن شرایط و ارائه مدارک به شرح زیر، می‌توانند در یک یا چند رشته مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور «پروانه اشتغال» شخص حقوقی بنمایند.

الف ـ فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اشخاص حقیقی فوق‌الذکر.
ب ـ یک نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع‌عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضا می‌باشند.
پ ـ مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذی‌ربط در صورت وجود
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج ـ ارائه مدارک عضویت در «نظام مهندسی استان»
چ ـ هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای «پروانه اشتغال» اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.
تبصره ـ تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادرکننده «پروانه اشتغال» اطلاع داده شود و در صورتیکه تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای «پروانه اشتغال» شخص حقیقی می‌باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند حسب مورد «پروانه اشتغال» مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو کند.

7.2. حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار مهندسی

درجات پروانه اشتغال به کار

 • پایه ۳
 • پایه ۲
 • پایه ۱
 • ارشد

1.7.2. ارتقا پروانه اشتغال به کار

 •  برای متقاضیان «پروانه اشتغال» با داشتن سوابق تجربی یا کارآموزی به میزان مندرج در ماده ۵ «پروانه اشتغال» «پایه ۳» صادر می گردد.
 • جهت ارتقاء از «پایه ۳» به «پایه ۲» داشتن ۴ سال سابقه کار حرفه ای
 • از «پایه ۲» به «پایه ۱» ۵ سال سابقه کار حرفه ای
 • از «پایه ۱» به «ارشد» ۶ سال سابقه کار حرفه ای

8.2. حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

گروه‌های ساختمانی ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی نظام‌مهندسی

تبصره ۱ ـ برای تعیین فعالیت‌های مهندسی در بخش ساختمان، ساختمان‌ها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند.

 • گروه «الف» با مقیاس کاربری محله ۱ تا ۲ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای ۶۰۰ مترمربع.
 • گروه «ب» با مقیاس کاربری ناحیه ۳ تا ۵ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای ۲۰۰۰ مترمربع.
 • گروه «ج» با مقیاس کاربری منطقه ۶ تا ۱۰ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای ۵۰۰۰ مترمربع.
 • گروه «د» با مقیاس کاربری شهر بیش از ۱۰ طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از ۵۰۰۰ مترمربع.

تبصره ۲ ـ تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروه‌های ساختمانی مندرج در تبصره ۱ این ماده الزامی و به شرح جدول موضوع این ماده می‌باشد:

طبقه‌بندی صلاحیت برای هریک از گروه‌های ساختمان

صلاحیت

گروه ساختمان‌ها

تهیه طرح معماری توسط: انجام محاسبات سازه توسط: نظارت بر طرح معماری توسط: نظارت بر اجرای سازه توسط:
گروه الف مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر مهندس عمران پایه 3 یا بالاتر مهندس معمار یا عمران پایه 3 یا بالاتر مهندس عمران یا معمار پایه 3 یا بالاتر
گروه ب مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر مهندس عمران پایه 2 یا بالاتر مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر مهندس عمران پایه 3 یا بالاتر
گروه ج مهندس معماری پایه 1 یا بالاتر مهندس عمران پایه 1 یا بالاتر مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر مهندس عمران پایه 2 یا بالاتر
گروه د مهندس معمار ارشد مهندس عمران ارشد مهندس معمار پایه 1 یا بالاتر مهندس عمران پایه 1 یا بالاتر

در محل هایی که مهندس معمار یا عمران به تعداد کافی نباشد طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد از خدمات مهندسی «رشته مرتبط» یا رشته های دیگر یا کاردانهای دارای صلاحیت استفاده می شود.

9.2. وظایف مهندس طراح دارای پروانه اشتغال به کار

فارغ‌التحصیلان رشته معماری پس از اخذ پروانه اشتغال به کار در حوزه طراحی معماری می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند. مهندس طراح و معمار ساختمان لازم است باتوجه‌به نیاز و خواست کارفرما و مالک طرح مناسبی را با رعایت اصول معماری ارائه دهد. تهیه تمامی نقشه‌های فاز یک (طراحی) و فاز دو (اجرایی) بر عهده طراح معمار است.

طراحی معماری طبق موارد مذکور در دستور نقشه شروع می‌شود. دستور نقشه، مجوز ساخت‌وساز و پروانه ساختمان از شهرداری دریافت می‌شود. طراحی معماری باتوجه‌به دستور نقشه، ضوابط شهرسازی و معماری، خواسته‌های مالک و رعایت اصول معماری نقشه‌های ساختمان صورت می‌گیرد.

اخذ تأییدیه نقشه‌های معماری از شهرداری و سایر مراحل صدور پروانه ساختمان به عهده مهندس معماری است که نقشه‌های طراحی معماری را ترسیم نموده است. همچنین اصلاحات طراحی معماری در صورت لزوم و قابلیت اجرایی‌شدن ساختمان نیز بر عهدهٔ طراح است.

10.2. وظایف مهندس مجری دارای پروانه اشتغال به کار

اجرای ساختمان بر اساس آیین‌نامه مقررات ملی نظام‌مهندسی و دستورالعمل‌های شهرداری در تمامی مراحل اجرای کار بر عهده مجری ساختمان است.

در ابتدای پروژه، مجری ساختمان تمامی نقشه‌ها را بررسی می‌کند و در صورت اشکال و ایراد نظرات پیشنهادی خودش را به طراح اعلام می‌کند. همچنین اعمال هرگونه تغییرات مستلزم کسب مجوز از ناظر ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار است.

اجرای ساختمان توسط مهندس معمار یا مهندس عمران که دارای پروانه اشتغال اجرا (مجری ذی‌صلاح) است انجام می‌شود. مطابق مقررات ملی ساختمان یکی از الزامات صدور پروانه ساختمانی وجود مجری ذی‌صلاح و دارای پروانه اشتغال به کار در روند ساخت‌وساز است.

وظایف مجری ساختمان به طور خلاصه به صورت زیر است:

 • مطالعه و بررسی نقشه‌های اجرایی ساختمان و اعلام اشکالات احتمالی به طراح
 • ارائه برنامه زمان‌بندی کارهای اجرای ساختمان
 • رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه
 • رعایت قوانین نظام‌مهندسی و ضوابط شهرداری
 • هماهنگی با ناظر مربوطه در صورت نیاز به تغییرات در نقشه‌های اجرایی
 • تهیه و ارائه نقش‌های چون ساخت و اخذ تأییدیه از ناظران

همچنین مجری پروژه موظف است از مهندسان رشته‌های دیگر ساختمان، کاردان‌های فنی، معماران تجربی، کارگران و استادکاران و هم چنین عوامل فنی ماهر در اجرای دقیق پروژه استفاده کند، و مصالح مورداستفاده در پروژه توسط مجری باید با مصالح مندرج در نقشه‌ها تطابق داشته باشد.

علاوه بر موارد مذکور، مهندس مجری ساختمان (حقیقی یا حقوقی) موظف است تمامی ساختمان‌های احداثی خود را تحت پوشش بیمه کیفیت اجرای ساختمان از طریق شرکت‌های بیمه قرار دهد.

11.2. وظایف مهندس معمار ناظر دارای پروانه اشتغال به کار

پس از تهیه نقشه‌ها و انتخاب مجری ذی‌صلاح لازم به انتخاب ناظر است. انتخاب ناظر ساختمان با مالک نمی‌باشد و به‌صورت حاکمیتی است و توسط سازمان نظام‌مهندسی معرفی می‌شود.

مهندسین ناظر ساختمان شامل ۵ رشته می‌شوند که شامل رشته‌های عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و نقشه‌برداری هستند که درصورتی‌که ناظر نقشه‌برداری برای پروژه ساختمانی موجود نباشد، مسئولیت‌های مربوطه بر عهده ناظر معماری دارای پروانه اشتغال به کار است. در برخی از استان‌ها برای متراژهای پایین از تک ناظر استفاده می‌کنند. به طور مثال در استان تهران برای متراژ کمتر از ۱۵۰۰ مترمربع، ناظر یک نفر می‌تواند باشد. در این حالت مسئولیت‌های تمامی ناظرین ۵ گانه با تک ناظر است.

مهندس ناظر طبق قانون نظام‌مهندسی موظف است بر اجرای ساختمان نظارت مستمر داشته باشد. این نظارت شامل تطابق نقشه‌های مصوب بر اساس مقررات ملی ساختمان است و اگر در حین اجرا تخلفی مشاهده کرد، در زمان مقرر گزارش بدهد. نظارت مستمر به این معنی است که به خروجی حاصل از فعالیت‌های ساختمان نظارت داشته باشد.

پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی

پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی

3. پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی

طبق ماده 26 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی ، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط ، دریکی از رشته های موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه پایه 3، پایه 2 ، پایه 1 به شرح مندرج در قانون صادر می شود . در حال حاضر فقط پروانه اشتغال به کار کاردانی حقیقی صادر می شود.

 پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی:

 • ماده 26:

برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صورت قبول در آزمون علمی و عملی مربوط، در یکی از رشته‌های موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه پایه 3، پایه 2 و پایه 1 به شرح زیر صادر می‌شود:

الف- برای دارندگان مدرک کاردانی فنی مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:

داشتن 5 سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه 3.

جهت ارتقا از پایه 3 به پایه 2 داشتن 4 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

ب- برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:

داشتن 6 سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه 3.

جهت ارتقا از پایه 3 به پایه 2 داشتن 4 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

پ- برای دارندگان مدرک دیپلم فنی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:

داشتن 7 سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه 3.

جهت ارتقا از پایه 3 به پایه 2 داشتن 5 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

ت- برای دارندگان سایر مدارک تحصیلی و معماران تجربی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:

داشتن 8 سال سابقه کار و تجربه مفید بر اساس مدارک تحصیلی و تجربی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه 3.

جهت ارتقا از پایه 3 به پایه 2 داشتن 5 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

تبصره – سابقه و تجربه مفید حسب گواهی‌ها و مدارک مندرج در ماده 6 این آیین نامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی احراز می‌شود.

 • ماده 27:

متقاضیان موضوع این فصل از آیین‌نامه باید تقاضای کتبی خود را همراه با مدارک زیر در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در استان‌ها به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم نمایند:

الف- تصویر مصدق مدرک تحصیلی که به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده است و در مورد کاردان‌ها با تعیین و تصریح رشته و گرایش آن.

ب- گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده 6 این آیین نامه

پ- ارائه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی

ت- فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی

ث- فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال

ج- مدارک عضویت در تشکل حرفه‌ای مربوط، در صورت تأسیس تشکیلات مذکور

چ- ارائه مدرک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده است

ح- سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است

 • ماده 28:

نحوه برگزاری آزمون و سؤالات علمی و تجربی و عنداللزوم مصاحبه حضوری در سراسر کشور یکسان و متحدالشکل است.

سؤالات به‌صورت کتبی به‌وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان قرار می‌گیرد، تا با نظارت مستقیم و همکاری سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان آزمون برگزار شود.

تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوری در تهران با وزارت مسکن و شهرسازی و در استان‌ها با سازمان مسکن و شهرسازی استان است.

نظام‌مهندسی تشکیلات حرفه‌ای، در برگزاری آزمون‌ها از همکاری تشکیلات مذکور استفاده خواهد شد.

 • ماده 29:

به‌منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای و ظرفیت اشتغال کاردان‌ها و معماران تجربی فعالیت‌های فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار و موقعیت جغرافیایی به سه گروه الف، ب و ج تقسیم می‌شود.

سپس باتوجه‌به پایه پروانه اشتغال و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه‌ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملی که به‌وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین و در پروانه اشتغال درج می‌شود.

 • ماده 30:

مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی یا کار تجربی 3 سال است و در انقضای مدت، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است.

 • ماده 31:

کلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور و غیر اینها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است.

 • ماده 32:

مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی نیز، مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است لیکن پس از تأسیس تشکیلات حرفه‌ای مربوط، شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همکاری و هماهنگی تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این گروه باید موردتوجه مراجع رسیدگی‌کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثنا شود باتوجه‌به پیشنهادها تشکیلات حرفه‌ای مربوط طی دستورالعملی به‌وسیله وزارت مسکن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

جهت آشنایی کامل با ضوابط و قوانبن مربوط به “انواع پروانه اشتغال در صنعت ساخت” و دانلود ”آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی | مصوب سال ۱۳۷۵” به پکیج “قانون نظام مهندسی  و کنترل ساختمان در بخش گنجینه فایل وب‌سایت مراجعه فرمایید

اشتراک‌گزاری در شبکه‌های اجتماعی

دیدگاه خود را بنویسید

هایپر فایل

آخرین مقالات:

 • نحوه تشخیص میلگرد نوع A2 از A3 و مقایسه آن‌ها

 • نحوه محاسبه شیب و تعداد پله

آخرین فایل‌های گنجینه فایل:

 • ضوابط کاربردی نظام فنی و اجرایی

 • فایل‌های کاربردی دفتر فنی

آخرین فایل‌های هایپر فایل:

 • کتاب نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف

 • جزوه معرفی سازه‌های نوین